Ozzy Osbourne And Zakk Wylde Hit Parader Magazine February 1989

Ozzy Osbourne and Zakk Wylde on the cover of Hit Parader Magazine in February 1989.

Comments